September 4, 2014
Gil Prates, Rio de Janeiro, 1980

Gil Prates, Rio de Janeiro, 1980

(Source: jarrodis, via botanism)

August 22, 2014

(Source: ephe, via rubybyann)

highenoughtoseethesea: Photo: Anastasia Petukhova

highenoughtoseethesea: Photo: Anastasia Petukhova

(via quitecontinental)

August 5, 2014